-->
Вівторок, 23.04.2024, 14:00

  Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. академіка О.І. Ющенка

Новий сайт нашої лікарні: http://vopnl.vn.ua

Меню сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Наглядова Рада лікарні

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську наглядову Раду КЗ «Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка»

Склад Ради

1. Загальні положення

1.1. Громадська наглядова Рада ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка (далі – Рада) є громадським та колегіальним дорадчим і наглядовим органом, що має сприяти забезпеченню в управлінні ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка (далі – Заклад) оптимального балансу потреб та інтересів пацієнтів, їх родичів чи законних представників, медичного та іншого персоналу Закладу управління та місцевого самоврядування, зацікавлених громадських організацій, спонсорів тощо з метою досягнення максимально ефективного функціонування Закладу за реальних обставин.

1.2. Рада створюється, реформується чи ліквідується наказом по Закладу.

1.3. Рада здійснює роботу за планом роботи Ради, погодженим з головним лікарем Закладу та за його окремими дорученнями:

1.3.1. оцінку та узагальнення практики діяльності Закладу та управлінської практики з метою внесення пропозицій щодо їх удосконалення;

1.3.2.оцінку досягнень у зазначених сферах діяльності інших Закладів, як в Україні, так і поза її межами, з метою вдосконалення діяльності Закладу;

1.3.3. допомогу в плануванні роботи Закладу та розгляд питань перспективного її розвитку;

1.3.4. розгляд питань оптимізації структури та функції Закладу та окремих її підрозділів;

1.3.5. участь у розподілі гуманітарної допомоги;

1.3.6. розгляд надісланих до неї звернень та скарг;

1.3.7. налагодження зв'язку та взаємодії з зацікавленими органами, установами, організаціями, засобами масової інформації, окремими засобами з питань, віднесених до її компетенції;

1.3.8. взаємодію з іншими колегіальними органами управління Закладу та структурно-функціональними підрозділами, які забезпечують управління;

1.3.9. нагляд за дотриманням законності, правопорядку прав хворих і людини в Закладі та сприяння впровадженню нових форм соціальної роботи з метою реабілітації та аббілітації;

1.3.10. проведення громадської освітньої роботи в галузі національного та міжнародного законодавства зі співробітниками та пацієнтами Закладу.

1.4. Рада здійснює свою роботу на засадах неупередженості, об'єктивності, професіоналізму та колегіальності, керуючись діючим законодавством, Статутом Закладу та цим Положенням.

1.5. До компетенції Ради можуть бути віднесені будь-які інші питання за погодженням між керівництвом Закладу та Ради, за виключенняям фінансових.

1.6. Рішення Ради щодо питань, віднесених до її компетенції є рекомендаціями і набувають характеру обов'язкових за умови видання керівництвом Закладу відповідних управлінських актів. Рішення Ради щодо питань свого функціонування є обов'язковими для членів Ради.

2. Склад та забезпечення діяльності Ради

2.1. Рада складається з представників від профспілкового комітету Закладу, представників від окремих її структурно-функціональних підрозділів, наукових колективів, представників громадських організацій – пацієнтів, їх родичів, а також з окремих осіб на розсуд керівника Закладу.

2.2. Вступ до Ради осіб, які не являються співробітниками Закладу, здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я керівника Закладу.

Персональний склад Ради та зміни в ньому затверджуються наказом по Закладу. Очолює Раду її голова, кандидатура якого затверджується наказом по Закладу. До складу Правління Ради належать також посади заступника голови та відповідального секретаря. На ці посади обираються члени Ради простою більшістю голосів.

2.3. Засідання Ради плануються Правлінням Ради, але не рідше одного разу на квартал. Засідання відбуваються за умови присутності не менш ніж половини загальної чисельності членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів Ради. Засідання Ради фіксуються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем. Протоколи зберігаються у справах Ради. Керівництво Закладу отримує витяг з протоколу з рішенням Ради в триденний строк після засідання.

2.4. Усі посадові особи та співробітники Закладу в межах своїх функціональних обов'язків зобов'язані сприяти діяльності членів Ради в межах компетенції Ради.

3. Права, обов'язки та відповідальність членів Ради

3.1. Члени Ради мають право:

3.1.1.брати участь в обговоренні будь-яких питань, внесених на розгляд Ради; 3.1.2.знайомство з матеріалами щодо питань, які розглядаються радою;

3.1.3. при необхідності особисто зустрічатись з особами, причетними до питань, що розглядаються Радою, а також радитись з будь-якими особами щодо вирішення існуючих проблем (за винятком випадків розгляду інформації, яка не підлягає розголошенню);

3.1.4. відвідувати, при виконанні обов'язків члена Ради, будь-які структурно-функціональні підрозділи, приміщення Закладу за умови дотримання Правил внутрішнього розпорядку закладу;

3.1.5.брати участь у нарадах, семінарах, колективу Закладу, у культурно-масових та інших заходах для співробітників або пацієнтів Закладу;

3.1.6.отримувати інформацію про хід реалізації своїх пропозицій або про відмов) в їх виконанні;

3.1.7.припинити, за своїм бажанням, своє членство в Раді в будь-який час;

3.1.8.проводити моніторинг роботи відділень з питань дотримання прав пацієнтів в робочий час в супроводі адміністрації відділень, а в неробочий час, вихідні та святкові дні – в супроводі чергового лікаря.

3.2. Член Ради зобов'язаний:

3.2.1. в своїй діяльності керуватись чинним законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Закладу і цим Положенням;

3.2.2. працювати на засадах об'єктивності та неупередженості, всіляко сприяти об'єднані зусиль усіх зацікавлених сторін у підвищенні ефективності роботи Закладу;

3.2.3. брати участь в засіданнях Ради та виконувати її доручення;

3.2.4. при виявленні фактів порушень чинного законодавства з питань надання психіатричної допомоги або фактів порушення прав та законних інтересів осіб в процесі надання психіатричної допомоги вживати встановленими законами України заходів для усунення порушення 3.3. порушення членом Ради вимог цього Положення може тягнути за собою його виключення зі складу Ради.

Склад Ради